PREV
NEXT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp

Gminne Centrum Kultury w Drelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie (https://www.gck.drelow.pl/) oraz Biuletynu Informacji Publicznej (https://gckdrelow.bip.lubelskie.pl/)

Data publikacji stron internetowych:


Status pod względem zgodności

Strona główna Gminnego Centrum Kultury w Drelowie oraz jego Biuletyn Informacji Publicznej nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronach Gminnego Centrum Kultury znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  • Nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 12.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Gminne Centrum Kultury w Drelowie podejmie wszelkie kroki, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a oba serwisy były zgodne z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0 na poziomie AA).

Skróty klawiaturowe

Na stronie Gminnego Centrum Kultury w Drelowie oraz jego Biuletynu Informacji Publicznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych. Nie mają zastosowania żadne dodatkowe skróty.

Na stronie głównej umieszczono linki - skróty prowadzące do:

  • wyszukiwarki serwisu,
  • deklaracji dostępności.


Dokumenty

Na stronach znajduje się wiele plików do pobrania i może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.


Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.


Zrozumiałość i czytelność treści

Gminne Centrum Kultury stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, a cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Zapewnienie dostępności serwisów to proces.

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: gck.drelow@gmail.com


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: gck.drelow@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DO GÓRY